top of page

CIT estoński w Nowym Ładzie
Polski Ład przyniósł kolosalne zmiany w tzw. CIT estońskim, który od tej pory nosi nazwę "ryczałt od przychodów spółek".


Od początku 2022 r. CIT estoński w Polsce przypomina znacznie bardziej swój estoński pierwowzór. Wcześniej, przez liczne wymagania i ograniczenia oraz ryzyka potencjalnych sporów z urzędem skarbowym, niewielu przedsiębiorców decydowało się na tę formę rozliczania podatku CIT.


Niestety nadal aby skorzystać z CIT estońskiego konieczne jest spełnienie kilku warunków (m.in. zatrudnianie 3 osób i nieuzyskiwanie dochodów z określonego katalogu dochodów wyłączających CIT estoński).


Jak działa estoński CIT w Polsce od 2022 r.?


CIT estoński obowiązujący w Polsce od 2022 r. oznacza przede wszystkim brak konieczności bieżącego rozliczania podatku CIT. Podatek jest ustalany dopiero w momencie wypłaty dywidendy w zryczałtowanej formie, bez konieczności rozliczania przychodów, kosztów i amortyzacji. Istotny jest wyłącznie wynik finansowy netto spółki, od którego pobierany jest podatek w wysokości 10% dla małych podatników* i 20% od dużych podatników.


*Od 2022 roku małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z należnym podatkiem VAT) nie przekroczył wartość 2 000 000 Euro.

Minimalne obowiązki rachunkowe


Wybierając CIT estoński nie jest konieczne:

  • prowadzenia rachunkowości podatkowej (konieczne jest prowadzenie rachunkowości bilansowej w celu ustalenia zysku netto spółki ale nie jest konieczne sporządzanie okresowych deklaracji CIT);

  • ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów;

  • obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych.


Dopóki spółka nie wypłaca zysku netto w formie dywidendy, nie płaci żadnych podatków.

Dzięki tej formie opodatkowania nie tylko obniżamy podatek, ale także zmniejszamy ryzyko sporu z urzędem skarbowym w zakresie prawidłowości prowadzenia rachunkowości podatkowej, klasyfikowania kosztów uzyskania przychodów albo prawidłowości ustalania amortyzacji. Znaczenie ma wyłączenie kwota faktycznie wypłacanego zysku na rzecz wspólnika.


Jak płacić łącznie 20% podatku bez składki zdrowotnej i ZUS?


Spółka:


Na moment wypłaty dywidendy na rzecz wspólnika, spółka płaci podatek CIT według zryczałtowanej stawki: 10% dla małego podatnika lub 20% dla dużego podatnika - od całego wypłacanego ze spółki zysku netto. Z tego względu jest to podatek zryczałtowany - nie funkcjonuje już na poziomie spółki konstrukcja przychodów i kosztów dla obliczania zobowiązania podatkowego.


Wspólnik:


Z kolei od wspólnika pobiera się podatek od dywidendy w wysokości 19%, ale pomniejszony o:

  • 90% kwoty podatku CIT spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki będącej małym podatnikiem

  • 70% kwoty podatku CIT spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki niebędącej małym podatnikiem.

Oznacza to, że łączne opodatkowanie wspólnika i spółki, która skorzysta z CIT estońskiego wyniesie:

  • 20% dla małego podatnika

  • 26,29% dla dużego podatnika

Co szczególnie ważne w kontekście Polskiego Ładu, w omawianej konstrukcji wspólnik sp. z o.o. nie zapłaci na żadnym etapie składki zdrowotnej ani nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS.


Jakie podmioty mogą korzystać z CIT estońskiego?


Estońskie zasady opodatkowania CIT mogą stosować: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne - jeżeli spełnią wymienione niżej warunki.


Kto nie może skorzystać z CIT estońskiego?


Z CIT estońskiego nie mogą niestety skorzystać podmioty, które zajmują się przykładowo stricte inwestowaniem, zarządzaniem holdingiem albo stanowią ekwiwalent jednoosobowej działalności gospodarczej freelancera.


Z możliwości rozliczania się w postaci CIT estońskiego są bowiem wyłączone firmy, które:

  • więcej niż 50% przychodów uzyskują ze źródeł pasywnych: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz ze zbycia instrumentów finansowych a także z transakcji z podmiotami powiązanymi;

  • zatrudniają mniej niż 3 osoby na umowę o pracę przez min. 300 dni w roku;

  • posiadają udziały lub akcje w kapitale innej spółki, tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania lub ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

Wyżej wymienione warunki uniemożliwiają inwestorom korzystanie w Polsce z podatku estońskiego w taki sposób, jak ma to miejsce w Estonii, gdzie nawet indywidualny inwestor obracający akcjami na giełdzie może cieszyć się z rozwiązań prawdziwego "CIT estońskiego".


Z CIT estońskiego w Polsce nie skorzystają także freelancerzy (programiści, graficy), którzy z reguły nikogo nie zatrudniają na stałe na umowy o pracę.


Dla inwestorów indywidualnych oraz dla spółek zarządzających holdingami dobrym rozwiązaniem może być rejestracja spółki w Estonii - gdzie nie ma zakazu czerpania dochodów z obrotu akcjami i innymi aktywami finansowymi dla spółek korzystających z "podatku estońskiego". Konieczna będzie wówczas również faktyczna zmiana rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego aby nie narazić się na regulacje dotyczące Zagranicznych Spółek Kontrolowanych (CFC)


Dla programistów mieszkających w Polsce dobrym rozwiązaniem w ramach Polskiego Ładu jest skorzystanie z ulgi IP Box. Jeśli jako programista zamierzasz pracować z dowolnego miejsca na Ziemi jako digital nomad, warto zadbać o odpowiednie udokumentowanie rezydencji podatkowej oraz o odpowiedni wybór kraju prowadzenia działalności gospodarczej (co nie musi być tożsame).


Comments


Wojciech Gil WG Holding Wealth Management Family Office.png

Blog pod redakcją:

 

Wojciech Gil

Inwestor, przedsiębiorca,

współwłaściciel WG Holding sp. z o.o.

bottom of page