top of page

Zasady korzystania ze strony internetowej

wgholding.pl

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.wgholding.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest WG PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560862; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5213698228; REGON: 361653018, adres poczty elektronicznej: biuro@wgholding.pl, numer telefonu kontaktowego: 732055672 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy o świadczenie usług, co oznacza, że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży oraz ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń stron przed zawarciem umowy, prowadzonych na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

Wszelkie treści i artykuły, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z niektórych usług elektronicznych Strony).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje 
o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o oferowanych produktach i świadczonych przez siebie usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

 • Dostęp do poczty elektronicznej.

 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.

 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

 

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt 
z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@wgholding.pl

 • za pomocą formularza kontaktowego;

 • telefonicznie pod numerem: 732055672;

 • pisemnie pod adresem: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.


W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie Internetowej dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, newsletter oraz blog.

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Jak możemy Ci pomóc?” albo innej zakładki z dostępnym formularzem kontaktowym, (2) wybraniu tematu i wypełnieniu formularza kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (3) kliknięciu pola „Prześlij”. Formularz kontaktowy wymaga podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz co najmniej następujących danych użytkownika: imię, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej. 

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z newslettera możliwe jest po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie Internetowej adresu poczty elektronicznej, na który maja być wysyłane kolejne edycje biuletynu o nowościach i promocjach oferowanych przez Właściciela, a następnie kliknięciu pola „Zapisz się” – z tą chwilą dane użytkownika zostaną zapisane w bazie mailingowej Właściciela.

Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z newslettera (wypisania się z newslettera) poprzez przesłanie stosownego żądania do Właściciela elektronicznie pod adres: biuro@wgholding.pl lub korzystając z linka do wypisania się zamieszczanego pod każdą wiadomością przesyłaną poprzez newsletter.

Przeglądanie bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Publikacje” widocznej na Stronie Internetowej. Blog jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności. W ramach bloga Właściciel publikuje artykuły nawiązujące do tematyki Strony Internetowej, oferowanych przez siebie produktów oraz świadczonych usług. Właściciel umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na blogu. Komentarze użytkowników wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Właściciela. Aby dodać komentarz pod wpisem, należy wpisać jego treść i kliknąć przycisk „Opublikuj”. Komentarz pojawi się blogu Właściciela w momencie jego zaakceptowania.

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga przez zamknięcie przeglądarki internetowej. 

Wszystkie treści wysyłane za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje.

 

Niedozwolone jest wysyłanie przez użytkowników i zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt 
z Właścicielem Strony: 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@wgholding.pl

 • za pomocą formularza kontaktowego

 • telefonicznie pod numerem: 732055672

 • pisemnie pod adresem: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

bottom of page